Místní knihovna Noviny pod Ralskem


Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
Místní knihovny v Novinách pod Ralskem
 
 
 
V souladu s § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) vydávám tento knihovní řád:
 
 
I.           Základní ustanovení
 
 
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
 
1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovnického zákona. Jsou to zejména:
a)      výpůjční služby
b)      meziknihovní služby
c)      informační služby:
·         informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
·         informace z oblasti veřejné správy
·         ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
·         umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má
      knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 
2.      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 
3.   Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou
      účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ. Placené služby
      knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odstavce 2 až 4 knihovního zákona, tzn.
      že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečné vynaložených nákladů.
 
 
 
 
 
II.               Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
 
Čl. 3
Registrace uživatele
 
1.      Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 
2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště.
 
3.      Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 
 
 
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 
1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek. V celém prostoru knihovny je zákaz kouření.
 
2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 
3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 
Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
 
1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna
     poskytuje.
 
2.  Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a
     nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 
3. Uživatel může kopírovat na formátové diskety informace získané z bází dat
      zpřístupněných na internetu. 
 
4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které
     by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně
     zodpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní
     techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 
5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně
     k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv
     způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani
     v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 
6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz. zákon č. 121/2000 Sb.).
 
 
III.           Výpůjční řád
 
 
Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty
 
1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 
2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
 
 
Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování
 
Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b)      které je potřeba k běžnému provozu knihovny,
c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).,
d)     které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 
 
 
Čl. 8
Postupy při půjčování
 
1.      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
 
2.      Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dokumentů získaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 
3.      Uživatel může požádat ústně o rezervaci dokumentu.
 
 
 
 
Čl. 9
Výpůjční lhůty
 
1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 
2.      Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
 
Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu
 
1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 
2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
 
Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
 
1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 
2.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 
3.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 
4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli
     poplatek z prodlení.
 
5. Jestliže uživatel ani po upozornění půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat
     právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna
     manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i
     náklady právního zastoupení. 
 
6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech
     služeb.
 
 
 
 
 
 
Čl. 12
Reprografické a jiné kopírovací služby
 
1.      Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 
2.      Knihovna může odmítnout objednání zhotovení kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 
 
IV.           Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 
 
Čl. 13
Ztráty a náhrady
 
1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 
2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 
3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 
4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
Čl. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 
1. Poplatek z prodlení :
     povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovení
     výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená,
     posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Pro vybírání poplatků z prodlení je rozhodující
     překročení výpůjční lhůty, nikoliv doručení upomínky.
 
2. Vymáhání nevrácených výpůjček :
     nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení
     dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis
     obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 
3. Ztráta průkazu uživatele :
     za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti
     (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
     
 
Čl. 15
Náhrada všeobecných škod
 
1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a jeli to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 
2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
V.               Závěrečná ustanovení
 
1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
2.      Ruší se předchozí Knihovní řád.
3.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
4.      Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1.5.2007.
 
 
                                               VI.    Přílohy Knihovního řádu
 
Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Novinách pod Ralskem.
 
 
 
 
V Novinách pod Ralskem                                                                      razítko
 
 
 
 
Dne 13.3.2007                                                                       
                                                                                              Miroslav Podmanický
                                                                                                  starosta obce
Kontakt: Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Mimoň  E-mail: knihovnaounoviny@seznam.cz